ארכיון התגית 'רישום פלילי'

אוג' 26 2010

רישום פלילי – בנייה בלתי חוקית


מהי בנייה בלתי חוקית, האם מדובר בעבירה פלילית ובעקבותיה משפט פלילי, האם כל בנייה בלתי חוקית גוררת כתב אישום, מה הקשר בין עבירת  תכנון ובנייה למרשם פלילי? על כך במאמר זה.

רבים מהאנשים אינם מודעים לעובדה כי עבירת תכנון ובנייה הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

הרשעה בעבירת תכנון ובנייה שהוגש בגינה כתב אישום לבית משפט , מחייבת רישום בפלט המרשם הפלילי המתנהל ע"י משטרת ישראל, כאמור מדובר בעבירה פלילית כמו כל עבירה אחרת (תקיפה, התפרצות, איומים וכו').

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה קובע כי:

(א)    לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

מיום 27.5.1989

תיקון מס' 26

ס"ח תשמ"ח מס' 1259 מיום 27.7.1988 עמ' 148 (ה"ח 1817)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 7 (ה"ח 1912)

(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

(1)   התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה;

2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

בפסקה זו –

"שינוי פנימי" שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

"דירה" חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר; "

אדם הפועל בניגוד לכך מבצע עבירה פלילית.

האם בנייה בלתי חוקית מחייבת בהכרח הגשת כתב אישום פלילי ?

התשובה הינה שלילית.

לפני הגשת כתב האישום מגיעה דרישה מהרשות המנהלית הרלוונטית לתכנון ובנייה להסדיר את היתר הבנייה ו/או להרוס את המבנה שהוקם בבנייה בלתי חוקית, במידה והנושא לא טופל ע"י "העבריין" בזמן שהוקצב לו , רק אז יוגש כתב אישום לבית משפט ויחל משפט פלילי בגין עבירת תכנון בנייה.

זאת ועוד, במקרים מסוימים ניתן לטעון טענת הגנה של "הגנה מן הצדק", זאת כשהרשות המנהלית הייתה צריכה לשקול לפני הגשת כתב אישום והתחלת משפט פלילי, שיקולים נוספים (ולא רק האם נעברה עבירת תכנון ובנייה).

כאשר הרשות המנהלית לא בחנה את כלל השיקולים ופעלה בהתאם לנהלים ופסיקת בתי המשפט, הרי שיש להעלות טענת "הגנה מן הצדק", שכן הרשות פעלה שלא בהגינות ,בסבירות ובאחריות אשר להן היא מחויבת.

רישום פלילי

כאמור לעיל, הרשעה בעבירת תכנון ובנייה גוררת בעקבותיה רישום פלילי בפלט המרשם הפלילי, אשר יישאר בפלט תקופה מינימאלית של 17 שנים (תקופת התיישנות + מחיקה).

חשוב לדעת, אזרחים רבים אשר הינם אנשים נורמטיביים, שמסיבות כאלה ואחרות ביצעו בנייה בלתי חוקית והוגש נגדם כתב אישום, מגיעים לבית המשפט ומודים בכתב האישום ללא התייעצות מוקדמת עם עורך דין פלילי ומבלי שהם מבינים את המשמעות של הודאה בכתב אישום פלילי .

אותם אזרחים נורמטיביים , שכל רצונם "לגמור עם העניין / כאב הראש" (זה הנימוק שאנו שומעים מלקוחותינו), אינם מודעים לעובדה כי במקרים מסוימים ניתן לבטל את כתב האישום, דבר שימנע מהם סיבוכים אפשריים בעתיד, בדמות רישום פלילי .

לאחר מכן, כשהם מנסים להתקבל למקום עבודה או צריכים "תעודת יושר" (הביטוי הנכון הנו פלט מרשם פלילי) מסיבה כזאת או אחרת, נדהמים לגלות שעברם הפלילי אינו "נקי" וכי עבירת תכנון ובנייה רשומה בפלט המרשם הפלילי שלהם, בדיוק כמו כל עבירה פלילית אחרת (לדוגמא, הסגת גבול, אלימות פיזית, איומים ועוד).

לכן, חשוב כי האזרח שביצע עבירה של בנייה בלתי חוקית והוגש נגדו כתב אישום, יפנה להתייעצות עם עורך דין פלילי, כדי לבדוק האם במקרה הספציפי, היה מקום להגיש נגדו כתב אישום  והאם הרשות שקלה את כלל השיקולים הנדרשים.

כמו כן , עורך דין פלילי יצלם את חומר החקירה, ילמד אותו ובהתאם יבדוק, האם יש מקום להילחם על ביטול כתב אישום או לפעול להסדר טיעון מקל עם התביעה, שלא יהיה בו כדי לפגוע בעתידו של הנאשם/ האזרח הנורמטיבי.

מהי הדרך למחיקת רישום פלילי ?

הדרך למחיקת רישום פלילי הינה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא  המדינה, שכן רק נשיא המדינה רשאי לחון נאשמים שהורשעו במסגרת משפט פלילי.

בקשת חנינה לנשיא המדינה צריכה להיערך באופן מקצועי ולהכיל את הנימוקים המקצועיים המתאימים בנסיבות המקרה בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.

בקשת חנינה אינה נעתרת בחיוב בקלות ולכן ראוי כי עורך דין פלילי מקצועי ייעשה זאת .

אין תגובות

יוני 27 2010

רישום פלילי על עבירות מתקופת השירות הצבאי

תחום הרישום הפלילי הוא רחב מאוד ולמשרדנו מופנות שאלות רבות לגביו. אחת הסוגיות החשובות בתחום היא רישום פלילי של עבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי.


עבירות שונות שבוצעו במהלך השירות הצבאי ונדונו בבית הדין הצבאי אשר הרשיע את החייל בבצוע העבירה, ירשמו בפלט המרשם הפלילי של החייל ,יותירו "כתם" על שמו ובמידה רבה ישפיעו על חייו המקצועיים.

רישום פלילי כאמור, הנו בעל השלכות קשות על חיי אדם, השלכות שיש בהן כדי לפגוע בשמו הטוב, במוניטין, בסיכויי קבלה למקום עבודה (אשר מן הסתם פוחתים כאשר על אותו תפקיד מתמודד אדם שעברו הפלילי נקי לחלוטין) לרבות חסימת האפשרות להתקבל למקומות עבודה ציבוריים ועוד.

התקופה המינימאלית לרישום פלילי צבאי הינה 17 שנים.

העבירות הצבאיות המובילות לרישום פלילי
העבירות הצבאיות הנפוצות המובילות לרישום פלילי  הן לרוב עבירות של החזקת סמים ,שימוש בסמים במהלך השירות הצבאי, שימוש בנשק שלא כדין וכן עבירות מין, אלו העבירות הצבאיות ה"כבדות יותר"  שבאופן עקרוני אף אזרח רגיל יועמד לדין פלילי בגינן, יחד עם זאת, ישנן עבירות נוספות שהן במהותן עבירות הרלוונטיות רק למהלך השירות הצבאי כגון נפקדות , עריקות שאף הן עשויות להוביל לרישום פלילי.
נכון הדבר שעבירות כגון עריקות רלוונטיות רק לצבא ולכאורה אין בעבירה זו כדי להשליך על החיים האזרחיים, אך חשוב להדגיש את המילה "לכאורה". ומדוע? משום שאדם הרוצה להעסיק אדם אחר לארגונו, יביט בפלט המרשם הפלילי ויראה אדם שבחר לערוק מהצבא.

האם אותו מעסיק לא יחשוב שקשה לסמוך על אותו אדם שערק מהצבא? האם כשמול אותו "עריק" יתמודד אדם אחר שפלט המרשם הפלילי שלו נקי לחלוטין, המעסיק לא יעדיפו? אם נהיה כנים עם עצמנו נודה שאותו מעסיק יעדיף את הבחור שלא ערק מהצבא.

התמודדות עם רישום פלילי צבאי
הגורם המוסמך למחיקת רישום פלילי צבאי הנו נשיא המדינה, למעשה מדובר בבקשת חנינה לנשיא המדינה בדיוק כפי שקורה במישור האזרחי הפלילי.

כיצד מתבצע התהליך
בקשה למחיקת רישום פלילי / חנינה  מוגשת ישירות לנשיא המדינה.
נשיא המדינה יבחן בקשה זו לאחר שיקבל התייחסות הגורמים הצבאיים הרלוונטיים, למשל,  רמ"ד חנינות בפרקליטות הצבאית (רמ"ד חנינות יגבש המלצתו הסופית לאחר שייוועץ בראש אכ"א ומשרד הרמטכ"ל, בין היתר).

השיקולים בקבלת החלטה בבקשת חנינה / מחיקת רישום פלילי צבאי
להלן חלק מהשיקולים שנשיא המדינה יבחן בבואו לקבל החלטה בבקשת חנינה / מחיקת רישום פלילי:
- חומרת העבירה והישנותה .
-  התנהלות החייל במהלך שירותו הצבאי הכולל והתנהגותו.
- משך השירות הצבאי.
- פרק הזמן שחלף ממועד בצוע העבירה.
- קבלת אחריות והבעת חרטה.
- רקע אישי של החייל ונסיבות חייו.
- עבירות אחרות /נוספות שבוצעו, לרבות בחיים האזרחיים .
- עבירות משמעת במהלך השירות.
- גיל תחילת השירות הצבאי

הדין הצבאי ידוע בנוקשותו כלפי חיילים שהורשעו בבצוע עבירה כזו או אחרת. יחד עם זאת, בהמשך, כשמוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה ישנו לכאורה "יתרון"  לבקשת חנינה על עבירה צבאית (כמובן ככל שחומרתה נמוכה במדרג חומרת העבירה) ביחס לאדם שביצע עבירה במהלך חייו האזרחיים, זאת בהתחשב בגיל הצעיר בו בוצעה העבירה וכן בשל קיום החובה למדינה בעצם השירות הצבאי ולקיחת חלק בהגנה על המולדת.

הצורך בשינוי החוק הצבאי
ישנה דרישה הולכת וגוברת לשינוי החוק הצבאי כך שהשופטים יוכלו להימנע מהרשעת חייל בבצוע עבירה הגם כי ביצעה. בדיוק כפי שקיים במסגרת ההליך הפלילי האזרחי הקרוי "אי הרשעה". משנת 2005 לשופטי בתי הדין הצבאיים הסמכות למחיקת סעיפים מסוימים מכתב האישום נגד החייל במטרה להימנע מהכתמתו בחייו האזרחיים בהמשך הדרך.

הקולות הרבים קוראים לאפשר שיקול דעת לשופטים לקבל החלטה כי עבירה לא תישא רישום פלילי או שתישא רישום פלילי "מופחת" תוך מתן עדיפות לשיקול השיקום של החייל ומניעת פגיעה בעתידו.

לצערנו הרב, יחלוף זמן רב עד שיתחולל שינוי בעניין זה ולכן יש להתמקד במצב הנוכחי המאפשר הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, דבר שיביא למחיקת רישום פלילי ומניעת פגיעה בעתיד החייל שהורשע בבצוע העבירה.

כדי שבקשת חנינה זו תתקבל יש לעורכה בקפידה. רצוי להיעזר בעורך דין פלילי שזהו תחום התמחותו. בקשת חנינה שונה מכל בקשה אחרת ועליה להכיל טיעונים שונים, בין היתר, מאלו שנטענו בשבחו של החייל בבית הדין הצבאי.

עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, ידע לייעץ כיאות לאדם המבקש להגיש בקשת חנינה הן באשר למועד הבקשה , נסיבותיה והן באשר לסיכויי הצלחתה.

רק לאחר שישקלו כלל השיקולים הרלוונטיים על ידי עו"ד פלילי הבקיא בתחום זה, ניתן יהיה להעריך את סיכויי הבקשה ולהפיק את המיטב עבור הלקוח המייחל לדף פלילי נקי בחייו שיאפשר לו להתקבל למקום עבודה ואף חיים מקצועיים משגשגים.

אל תרימו ידיים, מחיקת רישום פלילי אפשרית !!!

אין תגובות

יוני 24 2010

רישום פלילי האם אנו צפויים למהפכה בניהול ונגישות למרשם הפלילי?


שר המשפטים הקודם, פרופ' דניאל פרידמן, החליט על הקמת וועדה לבחינת היבטים שונים של סוגיות המרשם הפלילי, שהתעוררו במהלך השנים בפסיקה. הועדה הגישה לשר המשפטים הנוכחי, פרופ' יעקב נאמן, את המלצותיה. באם יתקבלו המלצותיה של הועדה, בראשותה של פרופ' רות קנאי (הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן), מדובר במהפכה של ממש בכל הקשור לניהול המרשם הפלילי על ידי משטרת ישראל, כמו גם בנגישות לאותו מרשם.

מטרת הוועדה, על פי גורם בוועדה, הייתה שיקומם של אנשים שהיו מעורבים בפלילים, תוך החזרתם לעבודה – הקלת הקבלה לעבודה על ידי הגבלת הגישה לרישומם הפלילי. בטרם נפרט חלק מהמלצותיה של הוועדה, נציין כי על פניו, חלק מההמלצות עשויות דווקא לפגוע באזרח ולא לסייע לו, ועל כך נפרט בהמשך.

על פי המלצת הוועדה, לא כל מקום עבודה יוכל לקבל תדפיס של מרשם פלילי מאדם המעוניין להתקבל לעבודה. על פי ההמלצה, אשר מתגבשת להצעת חוק, אזרח המבקש לעיין במרשמו הפלילי, יוכל לעשות זאת רק בתחנת המשטרה ולא יקבל, כפי שנהוג כיום, את תדפיס המרשם הפלילי שלו.

המלצה תמוהה

המלצה זו תמוהה לדעתנו. הרי  אדם, שלו מרשם פלילי, הכולל תיקים בהם נדון בבית המשפט (קרי, רישום פלילי) ו/או תיקי חקירה פתוחים ו/או תיקי חקירה סגורים ו/או כל מרשם אחר זכאי לדעת מהו המרשם המתנהל כנגדו. איך אמור אותו אדם להיאבק במרשם זה (אם באמצעות בקשה לחנינה או באמצעות בקשות לביטול מרשם פלילי) כאשר אין הוא מקבל לידיו את תדפיס המרשם – האם על האזרח לעמוד בתחנה ולהתחיל להעתיק ידנית את המרשם?  ואם מדובר במרשם ענף ?  יעמוד ויעתיק לדף את כולו?

דווקא בהמלצה זו ישנה פגיעה מהותית באזרח.  נהיר הוא כי במניעת קבלת התדפיס כוונת המחוקק הינה להגן על האזרח, אשר עשוי להתבקש להעביר לידי מעסיק פוטנציאלי את התדפיס הנ"ל – אך זהו אינו הפיתרון, על הוועדה לתן מענה לסוגיה זה במטרה להימנע מפגיעה באזרחים.

זאת ועוד, הוועדה ממליצה כי לאזרח תוענק תעודה המצביעה על עברו הנקי – מעין "תעודת יושר" או מסמך אחר שיעיד על רישום פלילי, אך לא יפרט מהו.

גם כאן קיימת בעייתיות, בהמלצת הוועדה כי יונפק לאזרח מסמך אשר מעיד על רישום פלילי, מבלי לפרטו.

פגיעה באזרחים בעלי רישום פלילי יחיד

הדבר יכול דווקא לפגוע בכל אותם אזרחים שלהם יש רישום יחיד, אם בדרך של אי הרשעה ואם בדרך של הרשעה, בעבירה שאינה חמורה. הכיצד יאובחנו אלו מאחרים שלהם רישום פלילי עשיר, הכולל מגוון עבירות, כמו גם עבירות חמורות מסוג פשע, ואשר אף ריצו מאסרים בגינם?

גם לגבי אותם אזרחים בעלי רישום פלילי ענף, הרי שישנו הבדל בין אדם המורשע בעבירות אלימות לזה שהורשע בעבירות סמים או רכוש , לא כל שכן אדם שהורשע בעבירות מין. באם יונפק מסמך אחיד המציין כי לאזרח הנ"ל ישנו רישום פלילי, הדבר פוגע באופן חמור דווקא באותם אזרחים שהסתבכו באופן חד פעמי עם החוק ואשר את שיקומם מבקש המחוקק.

המצב הקיים כיום הינו בעייתי ופוגע קשות באזרח

נושאים נוספים שנדונו במסגרת הוועדה היו קיצור תקופות התיישנות לעבירות שונות ומחיקת הרשעות פליליות מהמרשם הפלילי לבעלי רישום פלילי יחיד, כאשר לא הוטל עונש מאסר בצד ההרשעה.

זאת ועוד, דנה הוועדה בקביעת קריטריונים חדשים לגבי זהות הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי – משטרתי ,  וכן הומלץ כי גם במקומות עבודה (בעיקר מוסדות ציבוריים) שבהם ניתן לבקש מאזרח לעיין במרשמו הפלילי, תוגבל הגישה למרשם למספר מצומצם של אנשים – לא לכל אחד במקום העבודה תהיה גישה לתדפיס המרשם הנ"ל.

אין ספק, כי המצב הקיים כיום הינו בעייתי ופוגע קשות באזרח.  – הן לגבי הרישום של תיקים שבהם נדון אדם בבית המשפט (לאחר שהוכחה אשמתו) והן לגבי הרישום המשטרתי המתנהל של תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו. כיום, רישום פלילי של אדם, אשר הורשע בעבירה ונדון בגינה, לא ימחק מהמרשם הפלילי אלא לאחר תקופה של 17 שנים !!!

תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו יכולים אף להיוותר במרשם הפלילי לעד.

במצב זה, יקשה על אזרח לפעול לשיקומו, כאשר המחוקק הכתימו באות קין, אשר אותו הוא נושא לתקופה כה ארוכה – ולכך יש לפעול לשינוי. בין אם השינויים יחולו ובין אם לאו, אל תזניחו נושא חשוב זה של רישום פלילי, אל תמתינו ל"דקה התשעים", דאגו לעתידכם עוד היום , דאגו לפלט מרשם פלילי נקי.

תגובה אחת

פבר' 15 2010

מה זה שימוע ?

מאת admin נושאים מאמרים

מהו הליך השימוע ?

השימוע הוא הליך הנעשה לפני שמוגש כתב אישום כנגד אדם, כאשר העבירה הפלילית אותה הוא חשוד שביצע הינה עבירה המסווגת כפשע.

עבירה המסווגת כפשע הינה עבירה שהעונש הקבוע בצידה עולה על תקופה של שלוש שנים.

מי עורך את הליך השימוע?

השימוע נערך על ידי הרשות התובעת, היא הרשות המגישה את כתב האישום כנגד החשוד, זאת לאחר שנבחן חומר החקירה בעניינו של אותו אדם.  בין אותן רשויות נכללות התביעה המשטרתית וכן את הפרקליטות הפלילית.

במסגרת השימוע הפלילי החשוד או סנגורו יכולים להשמיע את טענותיהם בנוגע לחלקו של החשוד בביצוע העבירות.  את טענותיהם ניתן להשמיע בכתב או בעל פה.  מטרת החשוד או סנגורו הינה לשכנע את גורמי התביעה כי חומר הראיות אינו מספיק לשם הגשת כתב אישום או כי אין אינטרס ציבורי בהגשת כתב אישום.

על רשויות התביעה, בבואן להחליט על הגשת כתב אישום כנגד אדם , מוטלת אחריות כבדת משקל, זאת משום שמדובר בהליך שהינו, בדרך כלל, פומבי, הליך שעשוי אף לעתים לחרוץ את גורלו הציבורי או התעסוקתי של אדם.  הנזק אשר עלול להיגרם הינו כה גדול, עד לכדי כך שגם זיכוי בסופו של ההליך, לעתים אין בו די בכדי לתקן את הנזק שנגרם לאדם.

אדם שהוגש כנגדו כתב אישום, צפוי, לעתים קרובות, לנזקים רבים ובהם עלויות כלכליות כבדות, פרסום כתב האישום ברבים ויצירת דעה קדומה לגביו.  לעתים אף מסתיים העניין בפיטוריו של אותו אדם ממקום עבודתו וכך נגרם לו עינוי דין כבד לאורך תקופה הארוכה שבין הגשת כתב האישום ועד לסופו של משפטו.

חובת ההודעה בדבר השימוע – מתי היא חלה?

סעיף  60א לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי על רשות התביעה שאליה הועבר חומר החקירה שנוגע לעבירת פשע להודיע לחשוד על כך. אותו אדם רשאי לפנות תוך תקופה של 30 יום לרשות התביעה, בבקשה מנומקת מדוע אין להגיש בעניינו כתב אישום.  בנסיבות מסוימות ניתן לקבל היתר להארכת המועד לשם קיומו של הליך השימוע, מעבר לתקופת ה- 30 ימים הקבועה בחוק.

סעיף 60 א' מתייחס לפנייה לתביעה בכתב. לעניות דעתנו המקצועית, רצוי כי השימוע ייערך במשרדי התביעה  בנוכחות עו"ד פלילי מטעמו של החשוד ובמידת הנחיצות ועפ"י חוו"ד המקצועית של עורך דין פלילי, אף בנוכחות החשוד .

למשרדנו מגיעים, פעמים רבות, לקוחות לאחר שהוגש כנגדם כתב אישום כשהעבירה שיוחסה להם הינה עבירה שבצידה חובת שימוע.  לצערנו, הם לא התייחסו למכתב הודעת השימוע. לרוב הדבר נבע מחוסר הבנה לגבי משמעותו של המכתב.  ניתן היה למנוע הגשתם של רבים מכתבי אישום אלו אילו רק הייתה ממומשת זכותם של אלו לשימוע באמצעות עו"ד פלילי מנוסה ומקצועי.

חשוב לדעת – סירוב לחתום על אישור מסירה למכתב השימוע אינו דוחה את הקץ ואינו מניב עבורכם תוצאה חיובית, שכן על פי חוק, גם ללא חתימה על אישור המסירה, רואים את ההודעה כאילו היא הומצאה כדין.

היועץ המשפטי לממשלה (לשעבר),מר מני מזוז, עמד על מהות השימוע, שעה שהוצגה עסקת הטיעון בין המדינה לנשיא לשעבר, משה קצב, זאת בעקבות השימוע בעניינו. 

לדידו של מר מזוז, אין מדובר בהליך טכני אלא מהותי, הליך אשר נועד לבדוק, באופן יסודי, את חומר החקירה שבתיק.  כן הוסיף, כי לעתים קרובות הליך השימוע אף מביא לשינוי בראייה של גורמי התביעה את חומר הראיות, מה שיכול גם להביא לשינוי בסעיפי האישום ו/או באי הגשת כתב אישום.

לכן, ישנה משמעות רבה ומכרעת למכתב הודעת השימוע ובשלב קבלתו ראוי להיוועץ עם עו"ד פלילי המתמחה בתחום .

אין תגובות

ינו' 31 2010

רישום פלילי – מרשם פלילי

מאת admin נושאים מאמרים

מה מכיל פלט המרשם הפלילי שעל שמכם, איך תוכלו להשיג את הפלט, מי רשאי לראות את הפלט, מדוע חשוב להתייעץ עם עו"ד פלילי כשנדרש מידע מהמרשם הפלילי, על כך בגוף המאמר.

תחילה נזכיר כי המושג מרשם פלילי הנו מושג רחב. מרשם פלילי כולל בתוכו את כל רישומי המשטרה בדבר תיקיו השונים של אדם, לרבות תיקים שהאדם נשפט בגינם וכן תיקים סגורים , תיקים שכעת מתנהלת בהם חקירה וכו'.

רישום פלילי הנו מושג נפרד הנכלל בתוך המרשם הפלילי כאמור לעיל. רישום פלילי כולל תיקים בגינם הוגש כתב אישום וניתנה החלטה שיפוטית כלשהי בעניין.

תכולת פלט המרשם הפלילי

פלט המרשם הפלילי שעל שמכם יכיל את הנתונים הבאים:

 1. רישום פלילי כמפורט בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, מידע בדבר הרשעות והחלטות שיפוטיות אחרות.
 2. רישום של משפטים וחקירות תלויים ועומדים (תיקים המכונים ע"י המשטרה מב"ד)
 3. רישום משטרתי ומרשם פלילי: תיקי חקירה שנסגרו, הרשעות לגביהן הסתיימה תקופת המחיקה או שנשיא המדינה נתן במסגרתם חנינה
 4. רישום של תיקי משטרה המכונים תיקי אי-תביעה שנסגרו.

כיצד ניתן להשיג את הפלט בדבר רישום פלילי – מרשם פלילי

את הפלט  המכונה פלט מרשם פלילי ניתן להשיג בכל תחנת משטרה ברחבי מדינת ישראל.
יש לרכוש בול הכנסה בבנק הדואר, עלותו כ-30 ₪ , להגיע איתו במהלך היום לתחנת משטרה , לפנות לרשם התחנה , לתת לו את בול ההכנסה  ולמלא טופס בקשה לקבלת פלט מרשם פלילי.
- יש להצטייד בתעודת זיהוי , כך יתאפשר הזיהוי של דורש הפלט.
• אדם המעוניין לפעול בתחום של מחיקת רישום פלילי / ביטול תיקים מהמרשם הפלילי, רצוי כי יוציא פלט עדכני מהמשטרה במטרה להציגו בפני עו"ד פלילי שיפעל למענו, לשם השגת התוצאה הרצויה.

למי נועד פלט המרשם הפלילי

פלט המרשם הפלילי , נועד  לעיונו של האדם שהמידע מתייחס אליו . הפלט מאפשר לאדם לדעת מהם רישומי המשטרה שעל שמו ובהתאם לפעול לתיקון טעויות, במידה וישנן כאלה.

חשוב להדגיש כי גוף מסוים הזכאי לקבל מידע על-פי החוק, לצורך העסקה  למשל, מקבל את הנתונים באופן ישיר ממשטרת ישראל, בכפוף להגבלות המצוינות בחוק.

חל איסור לבקש מאדם את פלט המרשם הפלילי, ובכלל זה לצורכי העסקה או קבלה למגורים ביישוב כזה או אחר. איסור זה חל על כל גורם, כולל מעסיקים פרטיים, גופים ממשלתיים וחברות ממשלתיות .

עפ"י החוק, המידע בדבר רישום פלילי / מרשם פלילי  הנו חסוי, השגת מידע מן המרשם הפלילי על ידי מי שאינו זכאי לכך, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה עד שנתיים מאסר.

נדגיש כי אין בעצם הסכמת האדם למסירת המידע, כדי לפטור מאחריות פלילית של דורש פלט המרשם הפלילי.

חשוב ורצוי כי מעסיקים, המעוניינים במידע מהמרשם הפלילי, יתייעצו עם עו"ד פלילי. .

החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי של עו"ד פלילי נעוצה ברצון להימנע מטעויות שיש להן השלכות מבחינת החוק. השלכות שעשויות להגיע עד כדי הגשת כתב אישום כנגד אדם שדרש מידע שעפ"י חוק חל עליו איסור לעשות כן.

אין תגובות

ינו' 23 2010

רישום פלילי מהו ?

מאת admin נושאים מאמרים

מהו מרשם פלילי? האם קיומו של רישום פלילי יכול לפגוע ביכולתו של אדם לעסוק במקצועות מסוימים? האם ומתי יוכל צד ג' לעיין במרשם פלילי של אדם? על כך במאמר זה.

מרשם פלילי

מרשם פלילי הינו, למעשה, מאגר מידע, המנוהל, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, על ידי משטרת ישראל והוא כולל רישום של תיקים שעברו את מבחן בית המשפט (שניתנו בהם על ידי בית משפט או בית דין פליליים גזר דין או החלטה אחרת לאחר שהוגש כתב אישום ונקבע כי בוצעה עבירה);

מרשם פלילי כולל גם רישום של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים (בחקירה), תיקי משטרה סגורים (שהחקירה בהם הסתיימה והם נסגרו מעילה של חוסר ראיות או אין עניין לציבור), תיקי אי תביעה ותיקים שרישומם נמחק מהרישום הפלילי לאחר שעברו תקופות ההתיישנות והמחיקה.

הגבלת יכולת התעסוקה

אין ספק כי קיומו של רישום פלילי עלול להגביל את האפשרות לעסוק במקצועות שונים, זאת בעיקר עקב הרשעתו של אדם בעבירות מסוג מסוים.

לעיתים, די בקיומם של תיקי חקירה משטרתיים פתוחים או אפילו סגורים בעלי אופי מסוים בכדי להוות מחסום בפני האפשרות לעסוק במקצוע זה או אחר.

האם יכול צד ג' לדרוש מאדם להמציא את תדפיס המרשם הפלילי שלו ?

אסור לצד ג' – אם גוף ציבורי ואם גוף פרטי – לדרוש מאדם להמציא את תדפיס מרשם פלילי .  בחוק המרשם הפלילי מנויים הגופים הזכאים לקבל מהמשטרה את תדפיסו הפלילי של אדם, והוא יתקבל על ידם ישירות ממשטרת ישראל.

יתרה על כך, השגת המידע שבתדפיס המרשם הפלילי , שהינו חסוי, בדרך לא חוקית, מהווה עבירה פלילית שהעונש בצידה שנתיים מאסר.

התייעצות עם עו"ד פלילי תקנה לכם ידע שיחסוך מכם בעיות (בין היתר, הגשת כתב אישום נגדכם) !!!

מתי יימסר מידע מהמרשם הפלילי לגורם שלישי ?

ישנם מקרים שבהם יימסר מידע על אדם מהמרשם הפלילי לצד ג', והם:

א. כשאדם מבקש לאמץ ילד מחו"ל.
ב. כשאדם מבקש להעביר את המידע הנ"ל לרשות ממלכתית זרה (למשל, כשאדם מבקש להגר למדינה אחרת ונדרשת הצגת רישומו הפלילי) או העברתו לנציגות ישראלית בחו"ל.
ג. לשם חידוש רישיון או זכות מגורם המוסמך לכך על פי חוק.  למשל:  השתתפות במכרז ציבורי או קבלה לעבודה בגופים מסוימים הרשאים על פי חוק להביא את עברו הפלילי של אדם בחשבון לשם כך.

חשוב לדעת – העברת מידע מהמרשם הפלילי לגוף הזכאי לקבלו על פי חוק מותנית בהסכמתכם, וגם לאחר קבלת הסכמה זו,  המידע שמועבר מוגבל אך ורק למידע שהגוף הנ"ל רשאי לקבל על פי חוק.

לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות רבה לפעול למחיקת רישום פלילי וכן ביטול רישומם של תיקים סגורים מהמרשם הפלילי.

מחיקת רישום פלילי (רישום שנעשה לאחר הגשת כתב אישום וגזר דין) מהמרשם מתבצעת באופן אוטומטי בחלוף תקופת התיישנות + מחיקה (זמן מינימאלי למחיקה לאחר הרשעה – תלוי בעונש שהוטל – הינה תקופה של 17 שנים!!!).  עם זאת, ניתן לקצר מועדי המחיקה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

רישומם של תיקים סגורים ותיקי א.ת. ניתן לבטל מהמרשם על ידי הגשת בקשה לגורמים המתאימים במשטרת ישראל.

קיימת חשיבות רבה לניסוח ועריכת הבקשות הנ"ל.  עו"ד פלילי, שזהו תחום התמחותו, יודע לנסח ולערוך את הבקשות כנדרש, תוך התייחסות ומתן דגש לנקודות בעלות חשיבות  לשם השגת תוצאה חיובית עבור הלקוח.

המלצתנו לכם, הגישו את הבקשות למחיקת רישום פלילי – חנינה וכן לביטול תיקים מהמרשם הפלילי,  באמצעות עורך דין פלילי, שזהו תחום התמחותו, אשר יגישן באופן מקצועי ובהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובתקנות.

עו"ד פלילי אמין, הבקיא בתחום זה של מרשם פלילי, ידע להעריך סיכויי הצלחת בקשתכם ובהתאם ידע להפיק עבורכם את התוצאה החיובית הרצויה.

אין תגובות

דצמ' 22 2009

מחיקת רישום פלילי לקטין

מאת admin נושאים מאמרים

דרכי הטיפול בתיק חקירה כנגד קטין? האם התיק יירשם בפלט המרשם הפלילי? האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין? האם תיק פ"א כנגד קטין שנסגר ימחק מהמרשם הפלילי? מדוע חשוב לנהל את מחיקת הרישום הפלילי על ידי עורך דין פלילי מנוסה? על כך בגוף המאמר.

מהרגע שנפתחת חקירה פלילית כנגד אדם, נותר רישומו של התיק במרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל, אלא אם כן נקבע כי אותו אדם לא ביצע את העבירה שיוחסה לו.

לידיעתכם, גם קטין שנחקר בגין ביצוע עבירה פלילית צפוי לרישום פלילי!

תיק חקירה כנגד קטין דרכי הטיפול בו, האם הדבר יירשם בפלט המרשם הפלילי של הקטין?


עם סיום חקירתו של הקטין, קיימות מספר אופציות לגבי אופן סיומו של התיק:

 1. התיק ייסגר כתיק אי תביעה קטין.
 2. התיק ייסגר כתיק חקירה פ"א.
 3. התיק יועבר לגורמי התביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות פלילית) ושם יוכרע באם יש די ראיות ואם יש מקום להגשת כתב אישום כנגד הקטין.

רק במקרה הראשון, שבו תיק החקירה נסגר כתיק אי תביעה קטין, לא יוותר רישום במסגרת המרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. כשתיק חקירה כנגד קטין נסגר כתיק אי תביעה קטין, הדבר בא לידי ביטוי ברישום פנימי בלבד ביחידת הנוער החוקרת, ורק לעובדי הנוער ישנה גישה לרישום זה.

לעומת זאת, כאשר תיק חקירה נסגר מהעדר עניין לציבור או מחוסר ראיות, הגם שלא הוגש כתב אישום כנגד הקטין, יוותר במרשם הפלילי רישום של התיק הסגור.

גם לאחר שהוגש כתב האישום, במידה ונקבע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו (עם או בלי הרשעה בצד קביעה זו), אזי ירשם הדבר ברישום הפלילי. (כאמור לעיל, אם זיכה בית המשפט את הקטין, לא ייוותר כל רישום פלילי נגדו בפלט המרשם הפלילי של משטרת ישראל).

האם ניתן להביא למחיקת רישום פלילי של קטין?

להמשך קריאה

אין תגובות

נוב' 30 2009

מחיקת רישום פלילי –חנינה !

מאת admin נושאים מאמרים


הוגש נגדך כתב אישום שבעקבותיו הורשעת בבית משפט או בית דין פלילי? תיקך הפלילי הסתיים לאחר הליכי בית המשפט, בדרך של אי הרשעה?

תתעורר, יש לך רישום פלילי, דבר שיש לו משמעות והשפעה לגבי המשך עתידך המקצועי .

ניתן לפעול למחיקת רישום פלילי בדרך של בקשת חנינה לנשיא המדינה.

מדוע כדאי לי לפעול למחיקת רישום פלילי? האם הרישום הפלילי אינו נמחק באופן אוטומטי?

מעסיקים רבים, דורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" – כיום, תדפיס ה- "רישום פלילי". ישנם גם מקומות עבודה שדורשים, באופן תקופתי, הצגת אותו רישום פלילי למעסיק, בעיקר מקומות עבודה בעל רגישות ציבורית או ביטחונית.

הרשעה או רישום פלילי של הליך שהסתיים ללא הרשעה אמורים להימחק מהרישום הפלילי, לאחר תקופה מסוימת המצוינת בחוק. התקופה המינימאלית למי שנדון בבית משפט שאינו בית משפט לנוער, הינה 5 שנים – רק כאשר מדובר בסיום ההליך ללא הרשעה. אדם שהורשע, תקופת המינימום למחיקת רישומו הפלילי הינה 17 שנים.

לכן, קיימת חשיבות לפעול למחיקת רישום פלילי בהקדם, בעיקר כשהרישום הפלילי מהווה כתם אשר פוגע ביכולתך להתקבל לעבודה ו/או להמשיך ולעבוד במקום העבודה הנוכחי ובכך פוגע בפרנסתך ופרנסת משפחתך.

חנינה – מתי?

ההליך הפלילי (בין אם בתחום הפלילי הממשי ובין אם בתחום התעבורה) מסתיים, לרוב, במתן גזר דין. נאשם יכול להגיש ערעור על גזר הדין או פסק הדין שניתן ע"י הערכאה הראשונה שדנה בתיקו. ניתן גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון (כשהערכאה הראשונה הייתה בית המשפט השלום), אך רק בנסיבות מסוימות תתקבל בקשתו ובית המשפט העליון ידון בערעורו הנוסף.

מקום בו מוצו אפשרויות הערעור, או בנסיבות המקרה, אין טעם לערער על החלטת בית המשפט, נתונה לאותו אדם דרך נוספת וחשובה ביותר והיא בקשה שמטרתה מחיקת רישום פלילי באמצעות בקשה המכונה חנינה, בקשת חנינה זו מוגשת לנשיא המדינה.

סמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשת חנינה נובעת מחוק יסוד: נשיא המדינה.

מאחר והמחוקק ראה לנכון להתחשב בשיקומו של אדם, הוא אפשר לנשיא המדינה, על דרך של חנינה, לחון אדם, ב- 6 קטגוריות שיפורטו להלן, וזאת אף על פי ולמרות שבית משפט קבע את אשמו ולאחר ששקל את כל הנתונים אף קבע את העונש שבצד העבירה/ות בה/ן הורשע:

 1. קיצור עונש מאסר שהוטל על אדם.
 2. קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.
 3. הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
 4. הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
 5. קציבת מאסר עולם – קביעת אורכו של המאסר .
 6. קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי.

סמכותו של נשיא המדינה לקצר את התקופה למחיקתה של הרשעה או רישום ללא הרשעה מפלט הרישום הפלילי, קמה מחוק יסוד : נשיא המדינה , כפי שפורט לעיל, בצירוף עם חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי").

עיכוב ביצוע גזר דין לצורך הגשת בקשת חנינה, האם הדבר אפשרי?

התשובה בעיקרון הינה חיובית, אך הדבר ייעשה במשורה ע"י בתי המשפט, ומנימוקים מיוחדים שיפורטו בגוף ההחלטה, ולא כדבר שבשגרה .

לעיתים קצרה ידו של בית המשפט מלהושיע את הנאשם ואז הדרך שנותרה להקלה בעונשו הינה באמצעות חנינה.

ראו לעניין זה ע"פ 657/84, שם קבע בית המשפט:

התוצאה היא, כי דין ערעור להידחות. אין לנו אלא לחזור על דבריה של הערכאה הראשונה, אשר קבעה:נ "אני ממליץ על כל דרך שתהיה כדי לקצר את התקופה, בשים לב להתנהגות החיובית של הנאשם בשנים האחרונות". אכן, מצויים אותם מקרים נדירים, שבהם יד השופט קצרה מלהושיע, והתרופה עשוי שתימצא במעשה חנינה של נשיא המדינה. עניין זה נתון כמובן לשיקול הדעת של הנשיא, ואין בידינו אלא לדחות את ביצוע המאסר בשלושה חודשים. כדי שיהא סיפק בידי המערער לפנות בבקשה בעניין זה.

ראו לעניין זה החלטת בית המשפט בבש"פ 1835/93:

אכן, הטעם העיקרי לבקשה שלפניי הוא בקשת החנינה מהנשיא, שהמבקש מעריך שתינתן לו. נראה לי כי מן הראוי, פרט למקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל, שנימוק זה, כשלעצמו, לא ישמש טעם לעיכוב ביצוע גזר הדין. וטעם רב יש בדבר. על דרך השתת העונש על-ידי בית המשפט אמרנו במקום אחר (ע"פ 156/80 בנימין נ' מדינת ישראל [3], בעמ' 747):

"כשופטים מצווים אנו להחליט מהו העונש על פי מידת הדין ומידה זו יכול שתהא מהולה במידה מסוימת של מידת הרחמים המותרת לנו שמן הצדק ומן הראוי לגזור על מי שהורשע בדין, הכול לפי העבירה, לפי העבריין ולפי נסיבותיו של כל עניין ועניין. השימוש במידת החסד הפקיד המחוקק בידיה של הרשות המחוננת, ואין בידינו לערב שיקוליה של זו בשיקולינו שלנו".

בקשת חנינה לנשיא – מה עליה לכלול?

בקשת חנינה חייבת להיערך באופן מקצועי ומפורט ובין היתר עליה לכלול את פרטיו המזהים של הפונה בבקשה לחנינה.

בקשת חנינה צריכה לכלול את פרטי התיק הפלילי בגינו נדון הפונה לנשיא המדינה בבקשת חנינה.

על בקשת חנינה לפרט גם נימוקים שעליהם מתבססת הבקשה, וכמו כן יצורפו מסמכים שונים בתמיכה לנימוקים אלו.

על אילו נימוקים ניתן לבסס בקשת חנינה למחיקת רישום פלילי?

בקשה למחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה ניתן לבסס על נימוקים שונים, הכוללים, בין השאר:

א. נסיבות כלכליות

ב. נימוקים סוציאליים

ג. נימוקים רפואיים

ישנם כמובן נימוקים רבים נוספים, כאשר כל נימוק עומד בפני עצמו או ביחד עם האחר, כלומר, בקשה למחיקת רישום פלילי ניתן להגיש מצירוף של כלל הנימוקים או חלקם, קבלת ההחלטה בעניין זה תיעשה ע"י עורך הדין הפלילי שיגיש את הבקשה.

חשוב להדגיש, בשל היותו של נושא החנינה מורכב, הנימוקים לבקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה, בעיקרם ובמהותם אמורים להיות שונים מאלו שנטענו בבית המשפט לפני שניתן פסק הדין (!).

עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום בקשת חנינה לנשיא המדינה, ידע לברור את הנימוקים הרלוונטים לבקשת החנינה שיהא בהם כדי לקדם את טובת הלקוח ולהביא לתוצאה הנכספת של מחיקת רישום פלילי !

קחו את עתידכם בידכם!!!

תגובה אחת

נוב' 24 2009

רישום פלילי – האם מחיקת רישום פלילי אפשרית?

מאת admin נושאים מאמרים

מחיקת רישום פלילי


רבים פונים אלינו, זמן מה לאחר שהסתיים כנגדם הליך פלילי בבית המשפט, בבקשה לסייע להם להיפטר מאותו כתם שדבק בהם והמכונה רישום פלילי, כתם שעתה עשוי ללוותם שנים רבות אם לא יפעלו בעניין. המדובר בכתם אשר פוגע באופן משמעותי ביכולתם להשתקם ולשוב ולחיות חיים נורמטיביים.

השאלה הנשאלת, על פי רוב, הינה כיצד ניתן להביא למצב של מחיקת רישום פלילי, ועל כך נפרט במסגרת מאמר זה.

במה שונה רישום פלילי ממרשם פלילי?

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי") הוא שקובע את הכללים לגבי ניהולם של המרשם הפלילי והרישום הפלילי על ידי משטרת ישראל.

רישום פלילי הינו רישום המנוהל, כאמור, על ידי משטרת ישראל ובו מפורטים תיקים שלגביהם ניתנה הרשעה או החלטה אחרת בהליך פלילי המתנהל בבית משפט או בית דין פלילי.

המדובר ברישום שבמסגרתו יצוין, לגבי אותו אדם, מספר תיק בית המשפט או בית הדין, העבירות אותן נקבע כי ביצע וכיצד הסתיים ההליך – אם בהרשעה ובגזר דין ואם באי הרשעה של אדם והטלת צו מבחן או צו של"צ או החלטה אחרת (למשל: התחייבות שלא לבצע עבירה במסגרת גמר דין בבית משפט לנוער).

ואילו מרשם פלילי כולל בחובו את הרישום הפלילי של אדם ובנוסף לכך, מרשמים פנימיים נוספים של משטרת ישראל ובהם תיקי חקירה פתוחים כנגד אותו אדם, תיקים שנסגרו מעילות שונות, תיקי אי תביעה ותיקים שנמחקו מהרישום הפלילי.

מחיקת רישום פלילי, מתי הדבר אפשרי ?

חוק המרשם הפלילי מתייחס למחיקת רישום פלילי בחלוף שתי תקופות מצטברות – תקופת ההתיישנות בצירוף עם תקופת המחיקה.

תקופת ההתיישנות משתנה ממקרה למקרה ולמעשה מושפעת מהעונש שהוטל על אותו אדם המבקש למחוק רישום פלילי, למשל:

 1. אם אדם הורשע ולא הוטל עליו עונש מאסר בפועל, אלא מאסר על תנאי או קנס בלבד – תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים.
 2. אדם שהוטל עליו עונש של מאסר עד שנה אחת – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר + 7 שנים.
 3. אדם שהוטל עליו מאסר מעל שנה ועד 5 שנים – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר בפועל שהוטלה + כפל התקופה, אך לא יותר מ- 15 שנים; ועוד

בחלוף תקופה של 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות המתאימה לכל אדם על פי נסיבותיו, תימחק ההרשעה מפלט הרישום הפלילי.

יש להדגיש, כי אם אותו אדם הורשע בעבירה נוספת, מתחילה הספירה מחדש.

האם קיים הבדל בין הרשעה לאי הרשעה לעניין מחיקת רישום פלילי?

אכן, קיים יתרון משמעותי בסיום הליך פלילי בדרך של אי הרשעה.

במקרה שבו הסתיים ההליך באי הרשעה ובהטלת צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור (של"צ), חוק המרשם הפלילי קובע תקופת מחיקה של 5 שנים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

קיימת אף תקופה קצרה עוד יותר למחיקת רישום פלילי, כאשר מבצע העבירה היה קטין מתחת לגיל 16 והעבירה שנקבע כי ביצע היא עבירה מסוג עוון. בהתקיים אלו, התקופה של מחיקת רישום פלילי מתקצרת ל- 3 שנים בלבד.

בכך, למעשה, ניצל אותו אדם שסיים את ההליך ללא הרשעתו בפלילים מרישום פלילי אשר מכתימו למשך שנים רבות, כשתקופת המחיקה המינימאלית הינה 17 שנה .

לתשומת ליבכם, גם בחלוף תקופות ההתיישנות והמחיקה, אל לכם לסמוך על משטרת ישראל למחיקה אוטומאטית של הרישום שלכם. לא פעם, ולמרות שעברה תקופת המחיקה, לא נמחק הרישום הפלילי ולפיכך נדרשת הגשת בקשה מנומקת ומקצועית למשטרת ישראל למחיקת רישום פלילי.

האם ניתן לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי מהפלט?

התשובה לכך הינה חיובית בהחלט.

רוב הציבור מודע לסמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשות חנינה קלאסיות, שעניינן הקלה בעונשו של אדם או קציבת מאסר עולם והעמדתו על תקופה מוגדרת.

עם זאת, חוק יסוד: נשיא המדינה בצירוף עם חוק המרשם הפלילי מקנים לנשיא המדינה, במסגרת סמכותו למתן חנינה, סמכות לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי, כך שניתן להגיש בקשה לחנינה, במסגרתה יבקש אותו אדם שהורשע בפלילים ואשר ריצה את עונשו, למחוק את רישומו הפלילי ובכך להימנע מהכתמתו לתקופה ארוכה ביותר ופגיעה בעתידו ושיקומו.

קיימת חשיבות רמת מעלה להגשת בקשה מקצועית המתייחסת ומדגישה את הפרמטרים הרלבנטיים לאותו מקרה, כל זאת בכדי להשיג את המטרה הנכספת של מחיקת רישום פלילי.

לכן, רק עורך דין מקצועי שזהו תחום התמחותו ידע בדיוק כיצד להכין בקשה ראויה ומקצועית שיהיה בה כדי לעזור ללקוח בהשגת היעד של מחיקת רישום פלילי, אילו דגשים לשים במסגרת בקשת חנינה, אילו מסמכים וראיות לצרף לבקשה למחיקת רישום פלילי, וכיצד לייצג את לקוחו נאמנה, כל זאת בכדי להביא לתוצאה המיוחלת.

ניסיון ומקצועיות = הישגים = מחיקת רישום פלילי !

2 תגובות

נוב' 19 2009

רישום פלילי, מרשם פלילי – מחיקה, כאן ועכשיו!

מאת admin נושאים מאמרים


קוראים יקרים, חלקכם יודעים וחלקכם עדיין לא, רישום פלילי הנו נושא מורכב ובעל השלכה ישירה על חייכם, לעיתים רק במישור התעסוקתי ולעיתים גם במישור האישי. בטרם נרחיב בנושא המרשם הפלילי / רישום הפלילי, נאבחן עבורכם פעם נוספת, את ההבדל בין " רישום פלילי " ל" מרשם פלילי " . אם תעיינו היטב באתרי האינטרנט השונים, לרבות כאלו שבבעלות בעלי מקצוע, לכאורה בתחום,  ניתן לראות כי המידע בדבר הנושא  של מחיקת רישום פלילי הנו שגוי לחלוטין. ישנו בלבול מוחלט בין רישום פלילי ו – מרשם  פלילי באתרי האינטרנט השונים והמרובים !!! לכן,שכחו את שקראתם במקום אחר, כדי להבהיר את הסוגיה ובכדי שמאמר זה יובן היטב, כמו גם מאמרים אחרים בתחום שמשרדנו הכין עבורכם, קוראינו היקרים, להלן האבחנה בין רישום פלילי ומרשם פלילי: רישום פלילי מכיל הלכה למעשה, רק תיקים שהתביעה הגישה בהם כתב אישום ועברו את כור ההיתוך של בית המשפט או בית דין פלילי , קרי , הוגש כתב אישום לבית המשפט המוסמך וניתן גזר דין בתיק הפלילי ! מרשם פלילי, הנו פלט המכיל מידע אודות כלל התיקים שנפתחו נגדכם במשטרת ישראל, בין אם התיק נפתח ונסגר, בין אם התיק נפתח ועדיין מצוי בהליכי חקירה פלילית במשטרה , תיקי "אי תביעה " , חנינה, וכן תיקים שנמחקו מפלט הרישום הפלילי .

מדוע המרשם הפלילי, כה מהותי ובעל השלכה על חיינו?

במרבית מקומות העבודה נדרש המועמד  להציג בפני המעסיק המראיין, פלט משטרה המכיל את המידע בדבר הרישום הפלילי, בפי הציבור הרחב פלט זה מכונה "תעודת יושר". למען הסר ספק, חל איסור על מעסיק לקבל לידיו את פלט המרשם הפלילי בכללותו.  עפ"י החוק המעסיק רשאי לעיין בפלט רישום פלילי בלבד!!! מעסיק שידרוש מכם את פלט המרשם הפלילי בכללותו , עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה ! לצערנו, ובתוך עמנו אנו חיים, לעיתים המעסיקים מנצלים את רצון העובד להתקבל לעבודה ודורשים את פלט המרשם הפלילי בכללותו והעובד מגיש לו את הפלט, הגם שהדבר לא תקין. מעסיק שיקבל לידיו  פלט רישום פלילי ויבחין בעבירה /ות שביצע המרואיין, סביר יהיה להניח, כי המרואיין/המועמד ידחק לסוף הרשימה ומועמד ללא  עבר פלילי יועדף על פניו !


נושא מכאיב נוסף, הנו התיקים הסגורים שבפלט המרשם הפלילי.

דוגמא: שאנו נתקלים בה מידי יום ביומו במשרדנו, קשורה לתלונה (ובהרבה מהמקרים מדובר בתלונה שקרית) של שכן.

סכסוך בין שכנים ורצון להכאיב כתוצאה מכך, מובילים לתלונה שקרית במשטרה.

המשטרה שעסוקה במטלות רבות, מעדיפה בדר"כ, כשמדובר בעבירה קלה יחסית, לסגור את התיקים האלה מעילה של "אין עניין לציבור", במרבית המקרים אף ללא חקירת השכן עליו התלוננו.

יוצא מכך שאותו שכן / אדם, אינו יודע שהוא מתהלך בעולם כשכתם מופיע בפלט המרשם הפלילי שלו.

במקרים אחרים, האדם שנגדו הוגשה התלונה נחקר ואז התיק נסגר ע"י המשטרה. אותו אדם שנחקר כחשוד בבצוע עבירה, מאושר , זאת משום שהתיק נגדו נסגר.

חברים יקרים, מדובר באושר מדומה בלבד, באשליה.  הדבר ירדוף אתכם ביום מן הימים כמו את מרבית לקוחותינו.

רבים האנשים שמנהלים את חייהם כעת על מי מנוחות, התנהלות שגרתית, ללא חשיבה על נושא המרשם/ רישום פלילי שלהם, חשיבה זו עשויה להוביל רבים מכם לבעיה רצינית בהמשך הדרך.

נכון, כעת אתם עובדים במקום עבודה קבוע, אך בואו ותענו עבורנו על שאלה פשוטה, האם אתם חסינים מפיטורין? מה יהיה כשתצטרכו למצוא מקום עבודה חדש והמעסיק יבקש את פלט המרשם הפלילי בכללותו (זוכרים? לא חוקי !) / רישום פלילי שלכם?

בשלב הזה, לגבי המעסיק שמראיין אתכם כעת, בדר"כ הנושא קצת מאוחר , שכן הוא צריך עובד באופן מיידי, אך עובד ללא רישום פלילי ו/או מרשם פלילי, אז תתחיל הבהלה, יתחיל הלחץ: מה אני עושה עכשיו? איך אפתור את הבעיה?

החדשות הטובות הן, שהבעיה בהרבה מקרים פתירה, החדשות האחרות הן שלוקח זמן עד שמתקבלת החלטה בדבר חנינה או החלטה בבקשה להסיר מהרישום הפלילי את התיק משום שחלפה תקופת ההתיישנות והמחיקה, ו/או קבלת החלטה מהגורם המוסמך במשטרת ישראל למחוק את התיקים הסגורים מהפלט.

רבים שואלים אותנו, כיצד אדע אם יש לי תיק במשטרה?

התשובה לכך פשוטה מאוד וכך גם מה שעליכם לעשות בכדי להגיע לתשובה.

גשו לתחנת המשטרה הקרובה למקום הימצאותכם, חפשו את רשם התחנה , הוא הגורם שינפיק לכם את פלט המרשם הפלילי תמורת סכום סמלי של כ-30 ₪.

קוראים יקרים, אנו כאן עבורכם עם ניסיוננו רב השנים והתמחותנו בנושא, נשמח לייצגכם מול הרשויות בנושא ביטול המרשם הפלילי או מחיקת הרישום הפלילי שלכם, בכל עת, אך רצוי שלא תמתינו ותפעלו לתיקון הבעיה מבעוד מועד וכך תרוויחו ראש שקט והחשוב מכל "דף חלק ונקי" .

קחו את גורלכם בידיכם והבטיחו את עתידכם !

2 תגובות

הבא