נוב' 24 2009

רישום פלילי – האם מחיקת רישום פלילי אפשרית?

מאת עוד פלילי בתאריך 14:51 נושאים מאמרים

מחיקת רישום פלילי


רבים פונים אלינו, זמן מה לאחר שהסתיים כנגדם הליך פלילי בבית המשפט, בבקשה לסייע להם להיפטר מאותו כתם שדבק בהם והמכונה רישום פלילי, כתם שעתה עשוי ללוותם שנים רבות אם לא יפעלו בעניין. המדובר בכתם אשר פוגע באופן משמעותי ביכולתם להשתקם ולשוב ולחיות חיים נורמטיביים.

השאלה הנשאלת, על פי רוב, הינה כיצד ניתן להביא למצב של מחיקת רישום פלילי, ועל כך נפרט במסגרת מאמר זה.

במה שונה רישום פלילי ממרשם פלילי?

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי") הוא שקובע את הכללים לגבי ניהולם של המרשם הפלילי והרישום הפלילי על ידי משטרת ישראל.

רישום פלילי הינו רישום המנוהל, כאמור, על ידי משטרת ישראל ובו מפורטים תיקים שלגביהם ניתנה הרשעה או החלטה אחרת בהליך פלילי המתנהל בבית משפט או בית דין פלילי.

המדובר ברישום שבמסגרתו יצוין, לגבי אותו אדם, מספר תיק בית המשפט או בית הדין, העבירות אותן נקבע כי ביצע וכיצד הסתיים ההליך – אם בהרשעה ובגזר דין ואם באי הרשעה של אדם והטלת צו מבחן או צו של"צ או החלטה אחרת (למשל: התחייבות שלא לבצע עבירה במסגרת גמר דין בבית משפט לנוער).

ואילו מרשם פלילי כולל בחובו את הרישום הפלילי של אדם ובנוסף לכך, מרשמים פנימיים נוספים של משטרת ישראל ובהם תיקי חקירה פתוחים כנגד אותו אדם, תיקים שנסגרו מעילות שונות, תיקי אי תביעה ותיקים שנמחקו מהרישום הפלילי.

מחיקת רישום פלילי, מתי הדבר אפשרי ?

חוק המרשם הפלילי מתייחס למחיקת רישום פלילי בחלוף שתי תקופות מצטברות – תקופת ההתיישנות בצירוף עם תקופת המחיקה.

תקופת ההתיישנות משתנה ממקרה למקרה ולמעשה מושפעת מהעונש שהוטל על אותו אדם המבקש למחוק רישום פלילי, למשל:

  1. אם אדם הורשע ולא הוטל עליו עונש מאסר בפועל, אלא מאסר על תנאי או קנס בלבד – תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים.
  2. אדם שהוטל עליו עונש של מאסר עד שנה אחת – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר + 7 שנים.
  3. אדם שהוטל עליו מאסר מעל שנה ועד 5 שנים – תקופת ההתיישנות הינה תקופת המאסר בפועל שהוטלה + כפל התקופה, אך לא יותר מ- 15 שנים; ועוד

בחלוף תקופה של 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות המתאימה לכל אדם על פי נסיבותיו, תימחק ההרשעה מפלט הרישום הפלילי.

יש להדגיש, כי אם אותו אדם הורשע בעבירה נוספת, מתחילה הספירה מחדש.

האם קיים הבדל בין הרשעה לאי הרשעה לעניין מחיקת רישום פלילי?

אכן, קיים יתרון משמעותי בסיום הליך פלילי בדרך של אי הרשעה.

במקרה שבו הסתיים ההליך באי הרשעה ובהטלת צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור (של"צ), חוק המרשם הפלילי קובע תקופת מחיקה של 5 שנים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

קיימת אף תקופה קצרה עוד יותר למחיקת רישום פלילי, כאשר מבצע העבירה היה קטין מתחת לגיל 16 והעבירה שנקבע כי ביצע היא עבירה מסוג עוון. בהתקיים אלו, התקופה של מחיקת רישום פלילי מתקצרת ל- 3 שנים בלבד.

בכך, למעשה, ניצל אותו אדם שסיים את ההליך ללא הרשעתו בפלילים מרישום פלילי אשר מכתימו למשך שנים רבות, כשתקופת המחיקה המינימאלית הינה 17 שנה .

לתשומת ליבכם, גם בחלוף תקופות ההתיישנות והמחיקה, אל לכם לסמוך על משטרת ישראל למחיקה אוטומאטית של הרישום שלכם. לא פעם, ולמרות שעברה תקופת המחיקה, לא נמחק הרישום הפלילי ולפיכך נדרשת הגשת בקשה מנומקת ומקצועית למשטרת ישראל למחיקת רישום פלילי.

האם ניתן לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי מהפלט?

התשובה לכך הינה חיובית בהחלט.

רוב הציבור מודע לסמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשות חנינה קלאסיות, שעניינן הקלה בעונשו של אדם או קציבת מאסר עולם והעמדתו על תקופה מוגדרת.

עם זאת, חוק יסוד: נשיא המדינה בצירוף עם חוק המרשם הפלילי מקנים לנשיא המדינה, במסגרת סמכותו למתן חנינה, סמכות לקצר את התקופה של מחיקת רישום פלילי, כך שניתן להגיש בקשה לחנינה, במסגרתה יבקש אותו אדם שהורשע בפלילים ואשר ריצה את עונשו, למחוק את רישומו הפלילי ובכך להימנע מהכתמתו לתקופה ארוכה ביותר ופגיעה בעתידו ושיקומו.

קיימת חשיבות רמת מעלה להגשת בקשה מקצועית המתייחסת ומדגישה את הפרמטרים הרלבנטיים לאותו מקרה, כל זאת בכדי להשיג את המטרה הנכספת של מחיקת רישום פלילי.

לכן, רק עורך דין מקצועי שזהו תחום התמחותו ידע בדיוק כיצד להכין בקשה ראויה ומקצועית שיהיה בה כדי לעזור ללקוח בהשגת היעד של מחיקת רישום פלילי, אילו דגשים לשים במסגרת בקשת חנינה, אילו מסמכים וראיות לצרף לבקשה למחיקת רישום פלילי, וכיצד לייצג את לקוחו נאמנה, כל זאת בכדי להביא לתוצאה המיוחלת.

ניסיון ומקצועיות = הישגים = מחיקת רישום פלילי !

Related Posts

  1. מחיקת רישום פלילי –חנינה !
  2. רישום פלילי, מרשם פלילי – מחיקה, כאן ועכשיו!
  3. רישום פלילי ברצונך לבטל רישום פלילי?
  4. מרשם פלילי, מהו?
  5. ביטול רישום פלילי

אין תגובות

כתובת טרקבק | RSS תגובות

השארת תגובה